Pailgintos darbo dienos grupė

 

Pailgintos darbo dienos grupės (PDDG) 

Darbo laikas:

Pirmadienis–penktadienis  12.20–16.40 val.

Mokestis – 30 Eurų per mėnesį.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 1-112

 

 

Prašymus dėl įrašymo į grupės sąrašus 1–4 klasių mokinių tėvai (globėjai,  rūpintojai) mokyklai (Direktoriui) pateikia iki birželio 15 d.

Prašymo forma dėl PDDG

 

INFORMACIJA

             

1. Pailgintos darbo dienos grupė – tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu sukomplektuota mokinių grupė, kurioje teikiamos papildomos neformaliojo švietimo paslaugos.

2. Grupės veiklos paskirtis − teikti papildomą neformaliojo švietimo paslaugą po pamokų, organizuoti Grupę lankančių mokinių ugdymą ir užimtumą, užtikrinti jų saugumą, suteikti pagalbą atliekant namų darbų užduotis.

3. Minimalus mokinių skaičius Grupėje yra 18, maksimalus – 24.

4. Mokykla iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi pateikti Panevėžio mieto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui informaciją apie Grupės komplektavimą ir mokinių skaičių.

5. Grupė komplektuojama einamiesiems mokslo metams iš mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo (1-4 kl.) programą, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą Direktoriui.

6. Mokinio priėmimas į Grupę įforminamas Direktoriaus įsakymu ir Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo sutartimi (toliau – Sutartis), pasirašyta su tėvais (globėjais, rūpintojais). Atsiskaitymo tvarka už Grupės paslaugų teikimą numatoma Sutartyje.

7. Tėvai (globėjai, rūpintojai) sumoka Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą mokestį už Grupėje teikiamas paslaugas iki einamojo mėnesio 5 kalendorinės dienos.

8. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nutraukus Sutartį, už einamąjį mėnesį jų sumokėtas mokestis negrąžinamas.

_________________________________________

 

PDDG paskirtis – organizuoti saugią mokinių priežiūrą, poilsį, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir mokyklos aplinkoje. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti. Pagal poreikį teikti pagalbą atliekant klasėje nesuspėtas atlikti užduotis.

 
 
Atnaujinta: 2021-10-08